Total Number of shows

Total Number of Shows Till Date 20th December 2019

Sr. No Name of the play No. of shows Year
1 Mi Mantri Zalo 25 1982
2 Runanubandha 75 1982
3 Tour Tour 543 1983
4 Maharastrachi Lokdhara 443 1984
5 Moruchi Mavshi 1330 1985
6 Brahmachari 503 1986
7 Lagnachi Bedi 385 1988
8 Priti Sangam 35 1989
9 Pahuna 210 1990
10 Chal... Kahitarich Kay 180 1990
11 Bara Sapadlas 34 1991
12 Gela Madhav Kunikade 1822 1992
13 Priyatama 282 1994
14 Be Dune Paach 236 1994
15 Lekure Udand Jhali 400 1995
16 Sundar Me Honaar 195 1996
17 Char Divas Premache 1026 1996
18 Shh... Kuthe Bolayche Nahi 284 1997
19 Eka Lagnachi Goshta 1742 2001
20 Wyakti Ani Walli (USA & Canada) 14 2001
21 Moruchi Mavshi (USA & Canada) 11 2001
22 Jaadu Teri Najar 375 2004
23 Aamhi Doghe Raja Rani 192 2006
24 Olakh na Palakh 220 2008
25 Bahurupi 202 2009
26 Shri Tashi Sau 91 2010
27 Sasu Majhi Dhasu 200 2011
28 Maziya Bhaujinna Rit Kalena 51 2012
29 Nakalat Disale Saare 56 2013
30 Karti Kaljat Ghusali 270 2015
31 Sangeet Sanshaykallol 98 2015
32 Sakhar Khallela Manus 394 2016
33 Eka Lagnachi Pudhachi Ghoshta (Still running) 500 2018
34 Sarkha Kahitari Hotay (Still running) 50 2022
TOTAL 12,474